ระดับที่เรียน-thai

ณ ขณะนี้ท่านเรียนอยู่ในระดับใด
 

ความสนใจ-thai

ท่านสนใจที่จะเข้าเรียนภาษาอังกฤษกับ Ellis หรือไม่
 
สมาชิก : 397
Content : 12
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 96127
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความเป็นมาของโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Jatupon Panjoy   
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2009 เวลา 05:53 น.

ประวัติ  :

        ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักสำหรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ

        มหาวิทยาลัยได้รับ สื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis .ในสองประเภท คือ ประเภท Academic และประเภท Business รวม 30 License มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,300,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้นำได้นำโปรแกรม Ellis มาติดตั้งที่ ห้องภาษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์

วัตถุประสงค์  :
  • เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
  • เพื่อยกระดับสมรรถนะ ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร
  • เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาอังกฤษจากเจ้าของภาษา
  • เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  • เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถก้าวสู่ความเป็นสากล

เป้าหมาย :

  • นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

     

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2009 เวลา 08:12 น.